Oppilaalle B

Kuljettajaopetuksen tavoitteena on edistää sinun kehittymistä vastuulliseksi kuljettajaksi.

Tarkoituksena on, että tunnet vastuusi kuljettajana myös muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta ja ympäristövaatimusten huomioon ottamisesta ja sovitat ajotapasi sen mukaisesti. Suhtaudut realistisesti omaan ajotaitoosi ja olet motivoitunut kehittämään itseäsi kuljettajana. Vastuulliseksi kuljettajaksi kehittymisen kolme tärkeintä osa-aluetta ovat turvallisuus, sosiaalisuus ja ekologisuus.

Jotta pääset tähän tavoitteeseen, sinun kannattaa käyttää hyväksi kaikki oppimisen keinot:
 • itseopiskelu
 • oman ajamisen arvioinnit
 • teoriaopinnot
 • ajo-opetus

Ota alusta asti vastuu omasta oppimisestasi mm. tekemällä oppituntikohtaiset oppimistehtävät.

Tilaamalla sivultamme oppilaan oppimispaketin, varmistat itsellesi laadukkaimman alan tiedon ja taidon ja varmistat että saat parhaimmat eväät opiskeluun ja sitä kautta avaimet turvalliseksi kuljettajaksi. Katso Oppilaan B-Basic- tai B-Premium-paketti.


 • B-kuljettajaopetuksen rakenne kaaviona

  B-kuljettajaopetuksen rakenne kaavio
 • Opetuksen rakenne

  Kuljettajaopetus on jaettu rakenteeltaan kolmeen vaiheeseen; perusvaiheeseen, harjoitteluvaiheeseen ja syventävään vaiheeseen. Vain perusvaiheen opetus voidaan suorittaa opetusluvalla. Opetusta eri vaiheissa on seuraavasti:
  • perusvaiheessa
   • 19 tuntia teoriaa
   • itseopiskelua
   • itsearviointia
   • oppimispäiväkirjan täyttöä
   • min. 18 h ajo-opetusta sisältäen
    • käsittelyopetusta
    • ajo-opetusta liikenteessä
    • ajo-opetusta maantiellä vähintään 4 h
    • Liukkaankelin ajo-opetusta 1h
    • pimeänajo-opetuksen 1 h (lasketaan maantieajoksi)
  • harjoitteluvaiheen palautejaksossa (autokoulussa)
   • 1 h teoriaa
   • 2 h ajo-opetusta
    • 1 h palauttava ajo
    • 1 h ryhmäajo
  • syventävässä vaiheessa (autokoulussa)
   • 4 tuntia teoriaa
    • joista 1 h ns. palautekeskustelua arvioivien ajojen jälkeen
   • 4 tuntia ajo-opetusta
    • 2 h arvioivaa ajoa (1h maantiellä ja 1 h taajamassa)
    • 2 h liukasradalla
 • Perusvaihe

  Perusvaiheen kuljettajaopetus ja myös oppimisympäristömme on jaksotettu seuraavasti:
  1. Kuljettajana liikenteessä

   Tässä aloitusjaksossa esitellään kuljettajaopetusta, liikennejärjestelmää ja liikenneympäristöä sekä tutustutaan henkilöautoon. Aloitusjakson jälkeen sinun tulisi tietää mihin kuljettajaopetuksella tähdätään.

   Jaksossa on neljä teoriatuntia ja niiden aiheet ovat:
   • Kuljettajaopetus
   • Liikennejärjestelmä
   • Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus
   • Auto ja sen käsittely

   Myös ajo-opetus alkaa tässä jaksossa ja sillä pyritään siihen että omaat riittävät auton käsittelytaidot, jotta voisit lähteä opettajasi kanssa harjoittelemaan liikennetilanteita.

  2. Ajaminen liikennetilanteissa

   Tässä jaksossa keskitytään liikenteen perussääntöihin ja vuorovaikutustaitoihin. Tämä jakson jälkeen ymmärrät omat mahdollisuutesi toimia liikenteessä turvallisesti ja ekologisesti.

   Jakoon sisältyy kuusi tuntia teoriaopetusta seuraavilla aiheilla:
   • Ajamisen perustaidot
   • Tienkäyttäjien välinen vuorovaikutus
   • Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamaliikenteessä
   • Liikenteestä poistuminen
   • Risteysajo: ajolinjat
   • Risteysajo: ajovuorot
   Liikennetilanteiden hallinnan ajoharjoittelu aloitetaan pienissä taajamanopeuksissa ja helpoissa liikennetilanteissa. Opetus etenee helpommasta vaikeampaan ja hitaammasta nopeudesta maantienopeuksiin. Ajo-opetusta saat opettajasi kanssa tarpeellisen määrän.
  3. Ajaminen itsenäisesti

   Tässä jaksossa siirryt jo tielle, jossa nopeudet ovat suurempia ja saat enemmän vastuusta omasta ajamisesta. Saat pidempiä itsenäisiä ajoreittejä ja oppimistehtäviä liikenteessä.
   Jakson jälkeen tiedät suunnitelmallisen ajamisen merkityksen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Tunnet myös maantiellä ajamisen erot ja tyypilliset riskit taajamaliikenteeseen verrattuna. Alat myös pikkuhiljaa olla valmis kuljettajatutkintoon käytyäsi läpi tämän jakson opetuksen.

   Jakson opetusaiheet ovat seuraavat:
   • Ajon suunnittelu ja ennakoiva ajotapa
   • Tilannenopeus
   • Ajaminen maantiellä ja ohittaminen
   • Kuljettaja ja oman tilan hallinta
   • Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla
   • Auton kunto ja ekologinen auton käyttö
   • Harjoitteluvaiheeseen opastaminen
  4. Vaikeissa olosuhteissa ajaminen

   Kuljettajaopetuksen loppuvaiheessa saat opetusta myös vaikeissa olosuhteissa ajamisessa. Tämä jakso sisältää sekä pimeällä ajamisen että liukkaalla ajamisen opetuksen. Tavoitteena on että tunnet yleisimpiä vaaratilanteita ja osaat välttää vaaratilanteisiin joutumisen. Lisäksi tutustut selviytymiskeinoihin, mikäli kuitenkin joutuisit vaaratilanteeseen.

   Jaksoon kuuluu kaksi aihetta:

   • Ajaminen liukkaalla
   • Ajaminen pimeällä

   Liukasosuus käydään aina ajamassa sitä varten tehdyllä liukkaan kelin ajoharjoitteluradalla.

   Pimeänajo-opetus on pakollinen suorittaa ennen ajokoetta, mikäli menet ajokokeeseen joulu-, tammi-, tai helmikuussa. Mikäli et ehdi suorittaa sitä tuona aikana, niin voit ostaa palvelun autokoulusta esim. simulaattorista. Pimeäopetus on oltava suoritettuna ennen syventävän vaiheen opetusta.

   Suosittelemme että käännyt vähintään näiden opetuksien suhteen ammattilaisten eli autokoulun apuun. Käytettävissä on myös pimeänajosimulaattoripalvelut, joita autokoulut tarjoavat mielellään.

 • Kuljettajantutkinto

  Kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä on että sinulle on myönnetty ajokorttilupa!
  Kuljettajantutkinto koostuu teoriakokeesta ja ajokokeesta.

  Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen pääset ajokokeeseen. Kuljettajantutkinnossa arvioidaan sinun liikennetietoja, ajotaitoa ja ajotapaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, ajatko liikenteessä turvallisesti ja ekologisesti huomioiden muut tienkäyttäjät.

  Teoriakoe

  Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen 18-v syntymäpäivääsi. Teoriaopetus kokonaisuudessaan on kuitenkin oltava käytynä. Ajo-opetus voi siis olla vielä kesken, eikä sen määrällä ole tässä vaiheessa merkitystä.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:
  • opetus- ja tutkintotodistus (lomake E100), jonka opettajasi on allekirjoittanut
  • henkilöllisyystodistus
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!


  Teoriakoe suoritetaan tietokoneella. Se voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kokeen suorittamiseen on aikaa 30 minuuttia. Siinä on kolme osaa; esittely-, koe- ja palauteosa.

  Teoriakoe sisältää
  • 10 luokkakohtaista kysymystä
  • 50 tilannekysymystä (animoidut kuvat)

  Luokkakohtaisten kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. Kuljettaja
  2. Ajo-oikeus
  3. Ajamisen perustaidot
  4. Vuorovaikutustaidot
  5. Liikenneympäristö
  6. Vaikeissa olosuhteissa ajaminen
  7. Ekologinen auton käyttö
  8. Ajoneuvo
  9. Tieliikenneonnettomuudet
  10. Liikenteenohjaus

  Tilannekysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa.
  2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta.
  3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta.
  4. Ajan suoraan. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
  5. Käännyn oikealle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
  6. Käännyn vasemmalle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
  7. Saan lähteä ohittamaan edellä ajavan ajoneuvon.
  8. Saan vaihtaa kaistaa.
  9. Minun on pysähdyttävä.
  10. Kuvassa näkyvä valkoinen henkilöauto on pysäköity oikein.

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.

  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli
  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 3 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 7 virhettä 50:sta

  Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Sen uusinta maksaa myös 31 €.

  Ajokoe

  Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen pääset ajokokeeseen, kunhan olet täyttänyt 18- vuotta.
  Ajokokeessa olet ensimmäistä kertaa itse vastuullinen ajoneuvon kuljettaja. Ennen ajokokeeseen osallistumista koko lain määräämä opetus tulee olla suoritettuna.


  Ota ajokokeseen mukaan:
  • opetus- ja tutkintotodistus (lomake E100), jonka opettajasi on allekirjoittanut
  • opetuskortti, jossa kaikki tarvittavat merkinnät ajo-opetuksesta
  • henkilöllisyystodistus
  • ajokoemaksu 65 €
  • ajokorttimaksu 30 €


  Ajokokeen kulku

  • ennen koetta täytät oman ajotaidon arvioinnin ajokokeen arviointilomakkeeseen E101
  • ajokokeen kesto kokonaisuudessaan on 45 min ja siinä on
   • aloituskeskustelu
   • varsinainen ajokoe
   • loppukeskustelu
  • ajokokeessa ajokokeen vastaanottajan pitää tuntea olonsa turvalliseksi koko ajokokeen ajan. Hän tekee ajostasi kokonaisarvion siitä oletko vastuullinen ajoneuvon kuljettaja. Mikäli näin on, ajokoe hyväksytään. Kokonaisarvioon sisältyy ajon lisäksi ajoneuvon valmistelu, pistotarkastuksin tekninen tarkastus sekä käsittelytaidon arviointi.
  • opetusluvan voimassaolo päättyy samaan päivään kun ajokoe hyväksytään.
  • ajokokeen arviointiohje löytyy osoitteesta

   Ohje - kuljettajantutkinnon ajokoe 2016.pdf

   Kun ajokoe on hyväksytty, saat mukaasi siitä todistuksen (E105)

   • se on voimassa yhden kuukauden
   • saat ajaa sillä Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Henkilöllisyystodistus on pidettävä ajossa mukana.
   Ajokortti lähetetään sinulle postitse
   • se on voimassa 15 vuotta. Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen suorittamisesta saamasi todistus sinun on toimitettava viipymättä Ajovarman palvelupisteeseen. Todistus tulee toimittaa kahden vuoden kuluessa ajokokeen suorittamisesta. Muuten poliisi määrää sinut ajokieltoon toistaiseksi. Trafi muistuttaa sinua kirjeellä todistuksen toimittamisvelvollisuudesta 1,5 vuotta ajokortin myöntämisen jälkeen, jonka aikana on suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus autokoulussa.
  • jos ajokoe hylätään, niin ajokokeen vastaanottaja määrää lisäopetusta enintään viisi ajotuntia. Uuteen ajokokeeseen voi osallistua heti kun lisäopetus on suoritettu.
 • Harjoitteluvaihe

  Harjoitteluvaihe on itsenäistä harjoittelua. Täytät koko harjoitteluvaiheen aikana ns. oppimispäiväkirjaa. Mikäli käytössäsi on WEBAUTO OL-sovellus, niin päiväkirja on sähköinen.

  Harjoitteluvaiheen kesto on 3kk - 24kk ja siinä on pieni opetuskokonaisuus autokoulussa. Noin kuukauden päästä ajokokeen hyväksymisestä sinun tulee osallistua autokoulussa ns. palauttavaan jaksoon.

  Se sisältää:
  • yhden ajotunnin (palauttava ajo)
  • yhden teoriatunnin
  • ns. ryhmäajon
   • autokouluautossa on 2-3 oppilasta ja ajatte jokainen vuorollaan yhden ajotunnin etukäteen suunniteltua reittiä.

  Ota palauttavaan jaksoon autokoululle mukaasi:
  • ajokortti, mikäli se ei ole vielä saapunut ”todistus kuljettajatutkinnon hyväksymisestä (E105)”
  • oppimispäiväkirja osaltaan täytettynä
   • mikäli käytössäsi on WEBAUTO OL, niin tulosta mukaasi täytetty lomake ”Harjoitteluvaiheen palautejakson itsearviointi”. Voit myös näyttää sen liikenneopettajalle älypuhelimestasi, jolloin et tarvitse tulostetta!
   • mikäli sinulla on tapahtunut vaaratilanteita liikenteessä tulosta vaaratilanneanalyysi tai näytä se älypuhelimestasi.


  Palauttavan jakson jälkeen harjoitteluvaihe jatkuu edelleen. Keräät kokemuksia liikenteestä ja täytät oppimispäiväkirjaa. Olet uuden kuljettajan alkumetreillä ja oppiminen on vasta alussa. Sinusta tulee vastuullinen ja turvallinen kuljettaja kun:

  • hyväksyt, että et ole vielä valmis kuljettaja
  • suhtaudut harjoitteluvaiheeseen vakavasti oppien koko ajan
  • huomioit oman opettajasi, ajokokeen vastaanottajan ja liikenneopettajan antamat ohjeet
  • arvioit oman ajotaidon kehittymistäsi
   • voit täyttää ”Itsearviointi- lomakkeen” useaan kertaan, ja näet itse kuinka olet kehittynyt vastuullisena kuljettajana.
   • mikäli vaaratilanteita tapahtuu, ne kannattaa tallentaa ”Vaaratilanneanalyysi- lomakkeelle” ja voit oppia niiden käsittelystä.
   • voit myös seurata ekologista ajamistasi täyttämällä ”Taloudellisen ajon seuranta- lomaketta”.

  Muista harjoitellessasi, että olet liikennerikkomuksissa tiukemman rikkomusseurannan alainen. Tämä seuranta kestää kaksi vuotta ja se tarkoittaa, että ajokieltoon määrätään pienemmästä määrästä rikkeitä kuin muita kuljettajia.

 • Syventävä vaihe

  Syventävän vaiheen tarkoitus on kehittää perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä lisätä valmiutta vaaratilanteiden tunnistamisessa ja välttämisessä sekä vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisessa.

  Voit osallistua syventävään vaiheeseen kun:
  • ajokokeen hyväksymisestä on kulunut 3 kuukautta ja korkeintaan 24 kuukautta
  • harjoitteluvaihe on suoritettu
  • Huom! Mikäli pimeänajo-opetus on vielä suorittamatta tässä vaiheessa, pitää se suorittaa syventävän vaiheen yhteydessä!
  Opetuksen määrä syventävässä vaiheessa
  • neljä tuntia teoriaopetusta
  • neljä tuntia ajo-opetusta, josta kaksi tuntia on harjoittelua ajoharjoitteluradalla ja kaksi tuntia ajamista liikenteessä.

  Syventävä vaihe alkaa arvioivalla ajolla. Se suoritetaan pääsääntöisesti autokouluautolla. Rataopetuksen ajat kuitenkin pääsääntöisesti omalla autollasi. Myös autokoululta on mahdollisuus vuokrata kouluauto rata-ajoon.



  Ota syventävään vaiheeseen autokoululle mukaasi:
  • ajokortti
  • todistus pimeänajon opetuksesta
  • todistus harjoitteluvaiheesta
  • oppimispäiväkirja osaltaan täytettynä
   • mikäli käytössäsi on WEBAUTO OL, niin tulosta mukaasi täytetty lomake ”Harjoitteluvaiheen itsearviointi”. Voit myös näyttää sen liikenneopettajalle älypuhelimestasi, jolloin et tarvitse tulostetta!
   • mikäli sinulla on tapahtunut vaaratilanteita liikenteessä tulosta vaaratilanneanalyysi tai näytä se älypuhelimestasi.


  Syventävän vaiheen jälkeen olet saanut B-ajokorttiluokan kuljettajaopetuksen kokonaisuudessaan ja toivottavasti sinusta on tullut vastuullinen ja turvallinen kuljettaja. Ajo-oikeutesi on voimassa siihen asti kunnes täytät 70- vuotta, ellei sitä erikseen peruuteta. Käy uusimassa ajokorttisi säännöllisin ajoin ohjeiden mukaan.


  Turvallista matkaa!


Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta